Hallands befolkning

– Malla-undertitel

Hallands befolkning

- Historisk utveckling, nuläge och prognos

Om rapporten

Följande rapport är framtagen av Region Halland. Rapporten syftar till att beskriva Hallands och de halländska kommunernas befolkningsutveckling och demografiska förutsättningar. Befolkningsutvecklingen är viktig att följa av många anledningar. Regioners ekonomiska kraft påverkas i hög utsträckning av hur stor befolkningen är, då en ökande befolkning generellt sett innebär ökade skatteintäkter. Men med en ökad befolkning ökar också kraven på regional och kommunal service. God kunskap om befolkningsutvecklingen - och befolkningens ålderssammansättning - är därför av avgörande betydelse för planeringen av regional och kommunal verksamhet.

Befolkningsunderlaget är inte bara av betydelse för den offentliga sektorns förutsättningar att leverera välfärdstjänster. Befolkningsutvecklingen kan också säga mycket om en regions generella utveckling. Ett stort befolkningsunderlag underlättar för företagen att hitta arbetskraft. Växande regioner är också mer attraktiva för nyetableringar. Mäter vi antalet inflyttare till länet får vi ett mått på geografins attraktivitet som boendeplats. Har vi en positiv befolkningsutveckling är det helt enkelt ett symtom på – och en viktig förutsättning för – en god regional utveckling.

Rapporten beskriver utvecklingen i länet utifrån ett övergripande perspektiv, och har inte ambitionen att vara heltäckande. Vid frågor om rapportens innehåll kontakta anton.k.larsson@regionhalland.se.

Rapporten är strukturerad som följer:

  • I stycket Övergripande utveckling kan du läsa om hur Hallands och kommunernas befolkningsutveckling har sett ut historiskt, samt hur utvecklingen står sig jämfört med andra län och kommuner.

  • Under Befolkningstillväxtens komponenter beskriver vi de faktorer som påverkar en geografis befolkningsutveckling: inflyttade, utflyttade, invandrade, utvandrade, födda och döda. Vi beskriver hur dessa komponenter har utvecklats över tid i Halland och kommunerna.

  • Under Åldersstruktur beskriver vi länets och kommunernas åldersstrukturer, samt hur försörjningskvoten har utvecklats över tid.

  • Under stycket Prognos till 2040 beskriver vi den förväntade befolkningsutvecklingen fram till 2040 i länet och kommunerna.

  • Under rubriken Datafördjupning finns tabellbilagor med ett urval av den statistik som presenterats i rapporten.