Läget i Halland

- Uppföljning av Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028

Läget i Halland

- Uppföljning av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028

Bakgrund och introduktion

Följande rapport är framtagen av Region Halland och syftar till att följa upp de mål som finns i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028. Målet med rapporten är att ge en snabb och övergripande bild av nuläget och utvecklingen i regionen. För läsare som är intresserade av ett mer fördjupande anslag hänvisar vi till rapportlistan som återfinns i slutet av det här kapitlet.

Rapportens innehåll och struktur

Rapporten är strukturerad i enlighet med Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och består av ett kapitel för varje område som finns i strategin. Varje kapitel inleds med en kort sammanställning de utmaningar och möjligheter som finns inom området under strategiperioden.

Därefter följer underkapitlet Mål och indikatorer, där målen för varje strategiområde följs upp. Uppföljningen sker genom att vi redovisar statistiska indikatorer som syftar till att mäta målutvecklingen. För respektive mål följer en kortare bedömning där utvecklingen bedöms i förhållande till målsättningen.

Respektive kapitel avslutas med ett antal slutsatser som väger samman möjligheter, utmaningar och måluppföljningen. Slutsatserna kan ses som rekommendationer för den återstående strategiperioden.

Metod

Om indikatorerna

Målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 följs upp hjälp av olika indikatorer1. Varje indikator visar hur vi ligger till över tid och jämfört med andra regioner i Sverige. När det går och är relevant visar vi också hur det ser ut för olika grupper och kommuner i regionen. Varje indikator förklaras kortfattat och följs av en sammanfattande analys. Indikatorerna ska uppfylla följande kriterier2:

 • Möjlighet att följas över tid.
 • Tillförlitlighet och robusthet.
 • Regelbunden publicering.
 • Jämförbarhet med andra regioner.
 • Möjlighet till nedbrytning i olika grupper (t.ex., kön och födelseregion) och kommuner.

Indikatorerna kan komma att revideras och utvecklas under strategiperioden.

Om målbedömningen

Målen i strategin är formulerade kvalitativt men har en eller flera kvantitativa indikatorer kopplade till sig för att vi ska kunna bedöma om utvecklingen går i linje med målen eller inte. Om ett mål har flera indikatorer kopplade till sig betyder detta att en bedömning behöver göras huruvida den sammantagna utvecklingen av dem är i linje med målet. Att målen kan ha flera indikatorer beror på att de ofta omfattar flera olika dimensioner som inte låter sig fångas med endast en indikator.

I bedömningen av måluppfyllelsen använder vi oss av ett antal olika bedömningskriterier snarare än enskilda tröskelvärden. Detta beror bland annat på att det är svårt att nivåsätta komplexa mål som består av flera olika dimensioner och som påverkas av exempelvis konjunktursvängningar och oförutsedda händelser som coronapandemin. De bedömningskriterier, eller stödfrågor, som ställs till målen och indikatorerna är:

 • Reflekterar dagens position de rådande förutsättningarna i Halland?
 • Utvecklas Halland starkare eller svagare jämfört med tidigare perioder?
 • Utvecklas Halland enligt förväntningarna utifrån regionens förutsättningar och jämfört med andra regioner?

De flesta av målen redovisas utifrån ett länsgenomsnitt. Genomgående har vi dock valt att lyfta fram skillnader mellan grupper och kommuner i regionen. Bakom länsgenomsnittet döljer sig i regel stora skillnader och för att nå en hållbar utveckling som kommer alla till del är det viktigt att adressera dem, oaktat om genomsnittet visar på en god utveckling.

Om tidsperspektiv

Strategiperioden för Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 har endast pågått ett par år. Målsättningarna i strategin behandlar ofta långsiktiga processer och därför har vi, i så hög utsträckning som möjligt, använt längre tidsserier. I regel är det de långsiktiga processerna som är av intresse och inte en specifik tidsperiod, även om strategiperioden här ramar in delar av framställningen.

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 antogs 2021 och innehåller tre övergripande mål med tillhörande delmål. I denna rapport har vi i vissa fall förenklat framställningen genom att slå samman några av delmålen.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

 • En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande Sydvästsverige.
  • God tillgänglighet till bostäder, service och försörjningsmöjligheter.
  • Minskat klimatavtryck och hållbar energiförsörjning.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

 • En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa.
  • Alla elever ska klara grund och gymnasieskolan.
  • Förbättrad matchning i regionen.
  • En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.
  • Förbättrad hälsa bland befolkningen och minskade hälsoskillnader.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

 • En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
  • Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad.
  • Fler kunskapsintensiva företag och jobb i regionen.
  • Fler exportföretag och ökade exportintäkter till regionen.
  • Ökade investeringar i FoU och fler innovativa företag.
  • Fler etableringar, besökare och kompetenser.
  • Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-, klimat-, arbetsmiljö-, samt miljöarbete.

Fördjupande läsning

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

 • En hållbar och attraktiv region
  Rapporten ger en djupgående beskrivning av Hallands ekonomiskgeografiska förutsättningar. Innehåller fördjupningar om bland annat flyttningar, ortstrukturer och pendlingsmönster. Uppdateras löpande under strategiperioden.

 • Hallands befolkning
  Rapporten ger en ingående beskrivning av Hallands demografi, både vad gäller nuläge och utveckling. Uppdateras löpande under strategiperioden.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

 • Kompetensförsörjning i Halland
  Rapporten ger en ingående beskrivning och analys av den regionala arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen i Halland. Innehåller områdesspecifika prognoser för olika utbildningsgrupper. Uppdateras löpande under strategiperioden.

 • Från vaggan till graven
  Hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv. Rapporten behandlar olika sakområden men har fokus på hälso- och arbetsmarknadsområdet.

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

 • Näringslivet i Halland
  Rapporten ger en ingående beskrivning och analys av näringslivet i Halland. Uppdateras löpande under strategiperioden.

 1. En indikator är ett mått eller en signal som ger oss specifik information om ett visst fenomen eller område. Det är ett verktyg som hjälper oss att förstå, kvantifiera och kommunicera komplexa fenomen på ett enklare sätt. Indikatorer används ofta för att visa på framsteg eller prestation inom ett visst område. Det är viktigt att komma ihåg att en indikator inte alltid kan fånga upp alla aspekter eller nyanser av ett formulerat mål. En indikator är ofta en förenkling av verkligheten och kan därför ha sina begränsningar. Den ger en indikation, men inte alltid en fullständig bild av det som målet avser.↩︎

 2. I rapporten finns det några indikatorer där vi inte har kunnat bryta ner statistiken på kommuner och grupper. Vidare pågår ett utvecklingsarbete när det gäller: 1)indikator för befolkningens tillgång till jobb inom viss restid, 2) indikator för en hållbar energiproduktion. När det gäller företagens mångfalds- och arbetsmiljöarbete saknar vi idag indikatorer och det pågår inget arbete med att ta fram sådana.↩︎